English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢
  • صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
  • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه
  • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
  • پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
  • گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
  • تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
  • انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
  • عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه