English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

فرم نظرسنجی از  کارشناس پژوهش

فرم نظرسنجی از اساتید

فرم نظرسنجی از دفتر توسعه آموزش پزشکی

فرم نظرسنجی از کارشناس اموزش

فرم نظرسنجی ازدانش اموخته

فرم نظرسنجی ازدانشجو

فرم نظرسنجی ازمدیر گروه

   دانلود : فرم_نظرسنجی_ازمدیر_گروه.pdf           حجم فایل 489 KB
   دانلود : فرم_نظرسنجی_ازدانشجو.pdf           حجم فایل 329 KB
   دانلود : فرم_نظرسنجی_ازدانش_اموخته.pdf           حجم فایل 329 KB
   دانلود : فرم_نظرسنجی_از_کارشناس_اموزش.pdf           حجم فایل 532 KB
   دانلود : فرم_نظرسنجی_از_دفتر_توسعه_آموزش_پزشکی.pdf           حجم فایل 538 KB
   دانلود : فرم_نظرسنجی_از_اساتید.pdf           حجم فایل 363 KB
   دانلود : فرم_نظرسنجی_از__کارشناس_پژوهش.pdf           حجم فایل 533 KB