English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

شرح وظایف مسئول دفتر توسعه

v   تدوین برنامه استرتژیک دفتر توسعه

v   تدوین برنامه عملیاتی دفتر توسعه به طور سالانه

v   تدوین پمفلت هاي آموزشی و بارگزاري در سایت دانشکده به منظور استفاده اعضاي هیات علمی

v   بروز رسانی آیین نامه هاي مربوط به هیات علمی و غنی سازي سایت دفتر توسعه

v   همکاري با EDC در راستاي نیاز سنجی و هماهنگی ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هیات علمی

v   همکاري با EDC در راستاي نظارت بر تدوین و بازنگري برنامههاي آموزشی

v   ارائه گزارش عملکرد دفتر توسعه دانشکده در جلسات مسئولین دفاتر توسعه EDC

v   برنامه ریزي سالانه جهت برگزاري کارگاههاي آموزشی بر اساس نیاز سنجی

v   هدایت و هماهنگی با کارشناس دفتر توسعه جهت اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضاي هیات

v   علمی توسط دانشجویان، خود ارزیابی و ارزیابی توسط همکار

v   برگزاري جلسات کمیته ارزشیابی جهت تحلیل فرایند ارزشیابی هر 6 ماه یک بار

v   نظارت بر فرایند ارزشیابی فراگیران توسط اساتید و ارائه بازخورد به اساتید با تحلیلآزمونها

v   هدایت و رهبري کارشناس دفتر توسعه در راستاي تامین اهداف دفتر توسعه

v   نظارت بر عملکرد کارشناس دفتر توسعه و پیگیري اقدامات محول شده

v   نظارت بر کمیت وکیفیت طرحهاي درسی بارگزاري شده در گروههاي آموزشی

v   برنامه ریزي و پیگیري در خصوص تشکیل کمیته دانش پژوهی

v   ارایه مشاوره در زمینه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش با همکاري سایر اعضاي کمیته دانش پژوهی

v   نظارت بر فرایند ارسال طرحهاي دانش پژوهی

v   شرکت فعال در جلسات شوراي آموزشی

v   نظارت بر انجام ارزشیابی درونی توسط گروههاي آموزشی

v   برنامه ریزي جهت برطرف نمودن نواقص و کمبودهاي موجود بر اساس نتایج ارزشیابی دفتر توسعه توسط EDC

v   مشارکت فعال در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود به منظور توجیه دانشجویان براي شرکت در ارزشیابی اساتید