English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

برنامه استراتژیک دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی میاندوآب

1.     چشم انداز Vision))

پرورش نیروهای علاقه مند و مستعد در دانشکده بطوریکه از دانش ، مهارت و توان کافی برای بهبود کیفی و انجام تغییرات ضروری برای ارتقاء سطح آموزش و نظام سلامت برخوردار باشند و قرار گرفتن در سطح مطلوب و متناسب با نیازهای کشور و پیشرفت های روز دنیا .

2.    رسالت(Mission)

تعلیم و تربیت دانش آموختگانی توانمند و متعهد با بهره گیری از دانش و فناوری روز در زمینه آموزش پزشکی ، انجام پژوهشهای بنیادی در آموزش و نظریه پردازی و ارتقاء بخشیدن به کیفیت آموزش و پژوهش با به کارگیری ساز و کارهای علمی در زمینه برنامه ریزی درسی، ارزشیابی، رهبری و مدیریت آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی همچنین جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، و تقویت روحیه کارگروهی، مبادله تجارب، ایجاد فرصتهای خالقیت، ارتقاء کیفیت یاددهی_یادگیری از رسالت های دفتر توسعه آموزش دانشکده میباشد.

3.    ارزشها و باورها (Beliefs & Values)

اعضای هیات علمی بر این باورند که وظیفه آنها در فرایند آموزشی تنها انتقال دانش و مهارت نیست بلکه باید با در نظر گرفتن سبک­های یادگیری دانشجویان، استفاده از روش های نوین تدریس و ارزشیابی، موقعیت­های یادگیری را برای دانشجویان فراهم کنند. همچنین با ایجاد محیطی فعال و پویا درصدد تقویت مهارت­های تفکر خلاق، تفکر نقادانه، یادگیری مداوم و خود محور در فراگیران برآیند.

4.     اهداف كلی (Goals General)

ü    ارتقای فرهنگی، علمی، پژوهشی، مدیریتی ، مشاوره ای و سایر قابلیت های اعضای هیات علمی

ü    شناسایی ظرفیتهای دانشکده پرستاری در حوزه پژوهش در آموزش

ü    توسعه دانش پژوهی در دانشکده پرستاری

 

5.    استراتژی ها (Strategies)

ü    ارتقای فرآیندهای یاددهی-یادگیری دانشجویان

ü    ارتقای فعالیتهای روتین واحد ارزشیابی

ü    ارزشیابی درونی

ü    برگزاری کارگاههای آموزشی

ü    برگزاری کارگاه توانمندی اعضای هیات علمی

ü    توسعه استفاده از زیرساختهای آموزشی با کیفیت بالا

ü    شناسایی افراد فعال در حوزه پژوهش در آموزش

ü    شناسایی نیازهای آموزشی افراد فعال و علاقه مند در حوزه پژوهش در آموزش

ü    شناسایی اساتید مجرب برای هر یک از مباحث مورد نیاز