English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

کمیته برنامه ریزی آموزشی

v هدف :

ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی.

v  فعالیت های مورد انتظار :

ü    انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده.

ü    بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود.

ü    ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک.

ü    ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا.

ü    نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها.

ü    همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (plan lesson) و طرح دوره (course plan).

ü    بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید

ü    پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس(نظری و بالینی).

ü    تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...).

ü    مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس.