English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

معرفی واحد رشد و بالندگی


پیشرفت و توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت اعضای هیات علمی آن می­باشد. اعضای هیات علمی مهمترین سرمایه­ ی هر موسسه آموزش عالی محسوب می شوند و توانمند سازی آنها بر عملکرد آموزشی تاثیر گذاشته و موجبات تحقق رسالت­ها و اهداف گسترده مراکز آموزشی را فراهم می­آورد. توانمند­سازی از طریق ارتقای دانش و مهارت­های اعضای هیات علمی در حوزه یادهی-یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و درسی، رهبری و مدیریت و پژوهش در آموزش باعث واگذاری قدرت و اختیار، ایجاد حس مسئولیت، افزایش مشارکت و انگیزش اعضای هیات علمی شده و در نتیجه باعث بهبود عملکرد آنها می­شود.
واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی از حیطه های هفت گانه دفتر توسعه آموزش دانشکده است که مطابق با آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ، بر اساس نیاز سنجی در زمینه های مختلف آموزش، متولی هماهنگی و ارائه دوره های توانمند سازی اساتید و تقویت نیازهای آموزشی در راستای سیاست ها و اولویت های اسناد بالا دستی از طریق تهیه پمفلت، تولید محتوا، برگزاری کارگاهها و ژورنال کلاب، متولی هماهنگی و ارائه دوره های توانمندسازی اساتید می باشد.