English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

اهداف واحد رشد و بالندگی

 

اهداف واحد رشد و بالندگی دفتر توسعه دانشکده پرستاری به شرح زیر می باشد:

1.   ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری

2.   ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و درسی

3.   ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیئت‌علمی در حوزه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی

4.   ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیئت‌علمی در حوزه فناوری های نوین آموزشی و آموزش مجازی

5.   ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه کیفیت اجرای برنامه های آموزشی و یا بازنگری آن

6.   ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه پژوهش در آموزش

7.   توانمند سازی اساتید در زمینه برقراری مهارت های ارتباطی موثر

8.   آشنا نمودن اعضای هیات علمی با ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاهی

9.   ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه ارتباط با صنعت و تجاری سازی ایده

10.  گسترش ارائه خدمات آموزشی به خارج دانشکده و کسب ارزش افزوده