English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

معرفی واحد ارزشیابی

مسئول واحد:  شبنم رسول پور
ارزشیابی آموزشی که از ارکان مهم تعالی سازمانی است، تعاریف متعددی دارد:

·   Cronbach ارزشیابی را به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات، جهت اخذ تصمیمات مناسب در مورد برنامه‌های آموزشی تعریف کرد.

·   Beeby فرآیند ارزشیابی را جمعآوری و تفسیر نظام‌مند شواهد به منظور به دست آوردن حداقل‌های ممکن برای قضاوت درباره‌ اثربخشی و اهمیت اقدامات آموزشی معرفی می‌کند.

·   Gay، ارزشیابی را فرآیندی ساختار یافته و نظام‌مند تعریف نمود که در خلال آن به جمع آوری اطلاعات و تحلیل و تفسیر آن‌ها پرداخته می‌شود. هدف نهایی از فرآیند ارزشیابی بررسی میزان تحقق اهداف از پیش‌ تعیین شده و یا تعیین میزان نیل به آن‌هاست.

·    Stufflebeamارزشیابی را فرایند تعیین، تهیه و فراهم آوردن اطلاعات توصیفی و قضاوتی درباره ارزش یا اهمیت هدف‌های آموزشی برنامه‌ها، عملیات و نتایج آن، به منظور هدایت تصمیم گیری، پاسخگویی و اطلاع رسانی تعریف کرد.

علی‌رغم تفاوت‌های اندک در دیدگاه‌ها و نظریات، می‌توان گفت که هدف نهایی از تمامی برنامه‌ها و فرآیندهای ارزشیابی، در هر دیدگاه و تعریفی، افزایش اثربخشی برنامه‌ها و اهداف سازمانی از طریق درک و بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های عملکردی و اقدامات اجرایی، به منظور ایجاد تحول مثبت و ارتقاء نظام موجود می‌باشد.
آموزش فرآیندی پیچیده و زیرساختی است، و با توجه به ماهیت پویای آن، استمرار ارزشیابی از فرآیندها، اقدامات و محصولات آن همواره مورد نیاز است. ارزشیابی آموزشی به معنای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات مربوط به جنبه‌های مختلف آموزش و نظام مربوط به آن است. امروزه اهمیت ارزشیابی، به‌عنوان بخشی از یک فرآیند شناخته شده برای قضاوت در مورد اثربخشی، کارایی و میزان موفقیت اهداف آموزشی، پذیرفته شده است. در حقیقت، ارزشیابی آموزشی، که بخشی جدایی ناپذیر از برنامه‌های آموزشی است، به عنوان یک روبش‌گر درون برنامه‌ای عمل می‌کند؛ تا از میزان پیشرفت آموزش و نظام مربوط به آن آگاهی یافته و زمینه‌ ارائه‌ بازخورد مناسب، که در طراحی و اجرای برنامه‌ها ارزشمند است، فراهم گردد. ارزشیابی آموزشی همچنین در فرایند یاددهی-یادگیری آموزشی نقش مهمی و تعیین کننده‌ای دارد.
در این راستا حیطه‌ی ارزشیابی دفتر توسعه‌ی آموزش دانشکده‌ی پرستاری به منظور فرآهم آوردن بستری مناسب جهت همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی آموزش در این دانشکده، حول محورهای ارزشیابی برنامه آموزشی، ارزشیابی اساتید، ارزشیابی‌ دانشجو، ارزشیابی آزمونها، ارزشیابی درونی و... فعالیت می‌کند.