English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

معرفی حیطه آموزش پاسخگو


رسالت آموزش پاسخگو، برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده به منظور پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه میباشد. اقدامات اساسی در این راستا شامل موارد زیر میباشد:
1. جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی دانشکده

2. تشکیل جلسات منظم با گروههای آموزشی به منظور پیشبرد فعالیتهای ضروری آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویتهای تعیین شده توسط معاونت های بهداشت  ودرمان 

3. برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار

4. ارزشیابی عملکرد گروه های آموزشی در زمینه آموزش پاسخگو