English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢
- انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشکده در رابطه با ارتباطات داخلی، بین المللی و دانشگاهی

- نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشکده ابلاغ گردیده است

- دریافت مکاتبات واحدهای دانشکده و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات آن دانشکده به واحدها و یا

مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشکده

- تهیه و تنظیم صورتجلسات شوراها و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات حوزه ریاست دانشکده تشکیل می گردد

- تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشکده

- پیگیری و ارسال و دریافت نمابرهای رئیس دانشکده

- پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشکده

- نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشکده از جمله وظایف مسئول دفتر می باشد

- برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای مصوبات شورای سازمان اسناد ملی ایران در زمینه امحاء اوراق زاید و انتقال پرونده های راکد به مرکز بایگانی راکد دانشکده و تحویل اسناد ملی واجد ارزش

- ارزشیابی اوراق و سوابق راکد به منظور تشخیص و تعیین اوراق زاید قابل امحا بر اساس راهنمایی واحد اسناد

- جمع آوری و طبقه بندی و ترکیب، حذف و متحدالشکل ساختن فرمهای مورد عمل و نظارت بر تهیه و تکثیر فرمها به منظور جلوگیری از تهیه فرمهای غیر استاندارد تکراری و غیر لازم

-پاسخگوئی به ارباب رجوع بر اساس مقررات مربوطه

- انجام هماهنگی های مربوط به جلسات هیات رئیسه دانشکده