English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

آزمونهای هر دانشکده در مقاطع مختلف در زمان بندی اعلام شده در اول ترم توسط واحد برنامه ریزی بر اساس تقویم صادره از طرف دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

-         آزمونهای پایان نیمسال برای تمامی رشته ها و تمامی مقاطع تحصیلی با ابلاغ رسمی صادر شده به امضای رئیس دانشکده در ساعت، روز و مکان تعیین شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.

تبصره: در صورت لزوم و در موارد خاص درخواست تغییر تاریخ آزمون پس از امضای 100% دانشجویان و موافقت استاد و  مدیر گروه مربوطه در کمیته نظارت بر اجرای آزمونها در دانشکده طرح و پس از بررسی و تایید، تغییر صورت می گیرد.

-         برنامه آزمونها در ابتدای هر نیمسال و همزمان با انتخاب واحد دانشجویان برای تمامی رشته ها و تمامی مقاطع تحصیلی تنظیم و مشخص می گردد و در تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان قابل رویت می باشد.

-         برگزاری آزمون مجدد تحت هر شرایطی (غیبت، عدم اخذ نمره قبولی در آزمون و ...) خلاف مقررات آموزشی بوده و نمره آزمون برای دانشجویان شرکت کننده در آن ماده درسی، صفر منظور خواهد شد. مسئولیت این امر نیز ت بر عهده استاد محترم درس می باشد.

-         برگزاری جلسه آزمون بدون داشتن ابلاغ رسمی، حضور استاد محترم درس مربوطه یا جایگزین ایشان و تنظیم صورتجلسه مربوطه اعتبار ندارد.

-         برگزاری آزمون حذفی تحت هر شرایطی خلاف مقررات آموزشی می باشد.

-         در صورت برگزاری آزمون میان ترم حداکثر بارم 8 خواهد بود و حداقل نمره آزمون نهایی 12 خواهد بود و نمره قبولی دانشجویان منوط به حضور در آزمون نهایی است.

-         حضور استاد محترم هر درس و مراقبین تعیین شده در تمام مدت آزمون الزامی بوده و ترک جلسه قبل از اتمام وقت تعیین شده و قبل از دریافت پاسخنامه از تمام دانشجویان ممنوع می باشد.

-         در صورتی که استاد محترم به هر دلیلی نتواند در جلسه آزمون حاضر شود، می باید موضوع را قبلاً به مدیر گروه مربوطه اطلاع داده و با هماهنگی ایشان نسبت به معرفی استاد جایگزین اقدام فرماید.

-         پس از اتمام جلسه آزمون، می بایست مسئول جلسه آزمون در حضور استاد اوراق را شمارش نموده و به استاد حاضر در جلسه به همراه صورتجلسه آزمون که به امضای استاد حاضر در جلسه آزمون و مسئول آزمون ها رسیده است؛ تحویل دهد. (صورتجلسه آزمون بدون امضای استاد و مسئول آزمون فاقد اعتبار می باشد)

-         فقط دانشجویان درج شده در لیست حضور و غیاب مستخرج از سامانه سماء و بدون غیبت غیر موجه از کلاس ها، حق شرکت در جلسه آزمون را دارند و حضور دانشجویان خارج از لیست چاپ شده غیر قانونی می باشد.

-         ادغام آزمونهای چند کلاس در دروس مشابه در هیچکدام از  دانشکده های دانشگاه مجاز نمی باشد. در موارد استثنا درخواست ادغام توسط استاد مربوطه حداقل یک هفته قبل از تاریخ آزمون و به صورت کتبی مطرح شده و پس از تایید در کمیته نظارت بر اجرای آزمونهای هر دانشکده، بلامانع خواهد بود.  

-         با عنایت به لزوم رعایت عدالت آموزشی، متفاوت بودن ترتیب و چیدمان سؤالات تحویلی به هر کدام یا هر ردیف از دانشجویان، با حفظ اصل یکسان بودن سفارش می شود.

-         به اساتید محترم اکیدا سفارش می شود که سئوالات آزمونهای پایان نیمسال را با رعایت اصول قرنطینه حداقل نیم ساعت پیش از انجام آزمون در دانشکده ای که درس در آنجا ارائه گردیده است؛ تکثیر نموده و در آغاز جلسه آزمون، سئوالات را در اختیار کارشناس آموزش مستقر در سالن آزمون جهت توزیع قرار دهند.

-         در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تقلب در جلسه آزمون یا محرز شدن آن قبل یا بعد از جلسه آزمون، لازم است صورتجلسه گزارش تقلب توسط مسئول آزمون تکمیل و به امضای استاد محترم رسیده و برابر مقررات با دانشجوی خاطی رفتار گردد.

-         برای دانشجوئی که مرتکب تقلب و یا تخلف در آزمون شده است تا پیش از اعلام رأی کمیته انضباطی، نمره 12/0 ثبت گردد. این نمره صرفا به عنوان کد نشان دهنده تقلب و یا تخلف در جلسه آزمون بوده و ارزش و اعتبار نمره آزمون را ندارد.

-         نمره هر درس می بایست حداکثر در طی مدت 7 روز از تاریخ برگزاری آزمون توسط استاد مربوطه در سامانه سماء ثبت موقت گردد و پس از گذشت 3 روز از زمان ثبت موقت نمره ها، ثبت نهایی به عمل می آید.

-         دانشجوئی که به نمره درج شده درس تقاضای تجدید نظر داشته باشد، می تواند در مدت 3 روز از تاریخ درج موقت نمره، از طریق سامانه سماء درخواست خود را به منظور بررسی مجدد توسط استاد محترم مربوطه، ثبت نماید.

-         زمان ثبت نهائی نمره درس در سامانه سماء توسط استاد محترم درس مربوطه حداکثر 10 روز  از زمان آزمون (با احتساب 3 روز مهلت تجدید نظر) می باشد.

-         نمره هر درس توسط استاد محترم مربوطه در سامانه سماء درج می گردد. لذا تقاضای اکید می شود که اساتید محترم شناسه کاربری و رمز عبور خودرا در اختیار شخص دیگری قرار ندهند. بدیهی است امنیت کارتابل هر استاد به عهده آن استاد محترم می باشد.

-         برای اخذ شناسه کاربری و کلمه عبور، استاد محترم، درخواست خود را طی نامه به معاون آموزشی دانشکده ارائه داده و پس از انجام مراحل اداری، جواب رسمی را از آن معاونت دریافت می نماید.

-         لازم است استاد محترم درس پس از ثبت نهایی نمرات در سامانه سما، نسخه چاپی نمرات را نیز تهیه و پس از تایید و امضای مدیر محترم گروه به معاونین آموزشی مقطع مربوطه در دانشکده ارسال نماید.

-         نمره ثبت نهایی شده غیر قابل تغییر است. درخواست تغییر نمره بعد از ثبت نهایی در موارد استثناء با ارائه دلایل موجه از طرف استاد مربوطه و تایید مدیر گروه به معاونین آموزشی دانشکده ها ارسال و پس از طرح در شورای آموزشی دانشکده و انعکاس نظر شورا به اداره کل، در مدیریت آموزشی دانشگاه بررسی و در صورت تأیید، مجوز لازم صادر و توسط آموزش دانشکده، اقدام خواهد گردید.

-         حضور دانشجو در آزمون پایان نیمسال الزامی بوده و نمره هر دانشجو در هر کدام از دروس با استناد به آن منظور خواهد گردید.

-         در صورت غیبت دانشجو در جلسه آزمون، در سامانه سماء می بایست وضعیت نمره به صورت "غیبت در آزمون" ثبت گردد که این عبارت معادل نمره صفر می باشد.

-         بررسی علت غیبت و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص نمره و واحد درسی با توجه به مستندات دریافتی از دانشجوی ذینفع، به عهده شورای آموزشی دانشکده ها می باشد.

-         لازم است برگه های آزمونهای دانشجویان تا یکسال بعد از برگزاری آزمون، توسط استاد محترم نگهداری شود.

-         مهلت ثبت نهایی نمرات مربوطه به دروس پروژه، سمینار، کارآموزی و کارورزی در مقاطع ارشد و دکتری، نیمسال اول تا پایان خرداد ماه سال بعدو نیمسال دوم تا پایان دی ماه سال بعد می باشد.

-         مسئولیت ثبت موقت و نهایی دروس چند استادی، بر عهده استاد مسئول می باشد.لازم به ذکر است مدیر محترم گروه مربوطه برای دروس چند استادی لازم است یک نفر به عنوان استاد مسئول درس انتخاب نماید که مسئولیت جمع آوری، احتساب میانگین نمرات با توجه به تعداد واحد و سهم هر استاد، ثبت موقت و ثبت نهایی در سامانه سما بر عهده ایشان باشد.

-         دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی مکلفند صورتجلسه حضور و غیاب آزمون پایان نیمسال را فقط در تاریخ مقرر آزمون امضاء و حضور خود را تأیید نمایند.

-         در خصوص مراقبین آزمونها حداکثر بازای هر 25 نفر دانشجو یک نفر مراقب تعیین می گردد.

-         مراقبین حاضر در جلسات از کارشناسان آموزش در مقاطع مختلف و کارشناسان گروههای آموزشی مستقر در دانشکده توسط کارشناس مسئول محترم برنامه ریزی تعیین و با ابلاغ ریاست محترم دانشکده موظف به حضور در سالن آزمونها خواهند بود.

-         مسئولیت کلی سالن آزمون بر عهده کارشناسان آموزش مستقر در سالن آزمون می باشد. بدیهی است سایر همکاران زیر نظر کارشناسان آموزش اقدام به انجام وظایف خود می نمایند.

-         حضور کلیه فراگیران صرفا با دردست داشتن کارت ملی و برگه انتخاب واحد در سالن آزمون امکان پذیر است.