دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آئین نامه های Edo
1 ارتقای اساتید (مهر91)
2 دانش پژوهی
3 کمیته ارزشیابی
4 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی
5 راهنمای کسب امتیاز دانش پژوهی آموزشی
6 آئین نامه استاد مشاور
تنظیمات قالب