دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: فاطمه قاسم زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس
رشته تحصیلی: مامایی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تلفنخانه:
4-45267383
نام و نام خانوادگی: فاطمه زینالیان
مدرک تحصیلی: کارشناس
رشته تحصیلی: پرستاری

سمت: کارشناس برنامه ریزی و آموزش

شماره تلفنخانه:
45267383
شرح وظایف
پاسخگویی به مراجعات دفتر معاونت آموزشی - بایگانی مکاتبات حوزه معاونت آموزشی - پیگیری امورات مربوط به مکاتبات حوزه معاونت آموزشی - محاسبه حضور فیزیکی ماهیانه اعضا هیأت علمی - جمع آوری مدارک ارتقا و ترفیع پایه و محاسبه حضور فیزیکی سالیانه اعضا هیات علمی و ارسال آن به مرکز EDC - جمع آوری مدارک و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی برای محاسبه فولتایمی
تنظیمات قالب