دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: صابر غفاری فام
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

گرایش: -
سمت:  کارشناس پژوهشی دانشکده
ایمیل شخصی: ghaffari.s68@gmail.com  

شماره تلفنخانه:
04445267383

 
شرح وظایف
نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیسدریافت انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی (تهیه دستور جلسه و بررسی و انجام هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات شورای پژوهشی) - ارسال طرح های قبل از تصویب برای اعضای شورای پژوهشی جهت داوری - شرکت در جلسات دفاع دانشجویان به عنوان دبیر شورای پژوهشی - تهیه و نگارش صورتجلسه و ارسال آن به اعضای شورای پژوهشی - پیگیری اصلاحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح ها و پایان نامه ها - بررسی طر ح ها و یا پایان نامه های ثبت شده توسط دانشجویان در سیستم پژوهشیار و راهنمایی ایشان جهت ویرایش - ارسال پایان نامه ها و یا طرح ها تأیید شده توسط استاد راهنما به کمیته اخلاق جهت اخذ تأییدیه - پیگیری سیر پیشرفت امور مربوط به پایان نامه ها و طر ح ها جهت کنترل روند پژوهش - اطلاع رسانی برنامه کارگاه ها و سازماندهی کلیه امور مربوط به برگزاری کارگاه به دانشجویان - شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط با سیستم پژوهشیار - انجام امور مربوط به همایش ها - تشکیل پرونده های پژوهشی برای اعضای هیات علمی - انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق
تنظیمات قالب