دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرمها و فرآیندها
1 فرم خالی CV
2 فرم طرح درس
3 فرم طرح پیشینه
4 فرم درخواست یرگزاری درس یا دوره آموزش مجازی (1)
5 فرم نظرسنجی ارزشیابی
6 فرم برگزاری کارگاه
7 فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشجو
8 فرآیند ارزشیابی درونی گروههای آموزشی
9 فرآیند برنامه ریزی جهت توانمندسازی آموزشی اساتید و دانشجویان
10 فرآیند برنامه ریزی و انجام مداخلات آموزشی و پژوهش های مرتبط با آموزش
11 فرآیند برنامه ریزی و اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی در تدریس و ارزشیابی
12 فرآیند کارگاههای آموزشی
13 فرآیند انجام و تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمونها
تنظیمات قالب