دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
کارآموزی  در عرصه بهداشت باروری، مادر وکودک وتنظیم خانواده کارآموزی  در عرصه بیماری های زنان و ناباروری کارآموزی  در عرصه نوزادان نیازمند مراقبت ویژه کارآموزی بهداشت باروری، مادر وکودک وتنظیم خانواده
کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی و جراحی در بارداری کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1) کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(2) کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی معاینات فیزیکی در بیماری های داخلی و جراحی کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی جراحی در بارداری (پریناتولوژی) کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
کارآموزی اصول و فنون مامایی بیماریهای زنان ، نازایی و فوریتها کارآموزی بیماری های کودکان کارآموزی بارداری طبیعی
کارآموزی زایمان طبیعی کارآموزی نوزادان فرم فینال مامایی (زایمان)  
کارآموزی معاینات فیزیکی بارداری زایمان (1) فرم فینال مامایی (بهداشت)  
کارآموزی بیماری های زنان کارآموزی کودکان فرم فینال مامایی (درمانگاه زنان)  
تنظیمات قالب